Vše Je Vědomí - Peter Francis Dziuban

Vše Je Vědomí je knihou o Absolutnu, někdy označovaném jako Nekonečná Skutečnost. Jasně ukazuje, proč jedině Vědomí samo - rovněž známé jako Jediné Já, Já jsem, Láska, Život, Božství, Bůh, a jiné termíny - si je vědomo přímo teď a tady.Peter Francis Dziuban
(vyslov Džabin) si při studiu filosofie na univerzitě v Notre Dame začal klást hlubší otázky po Skutečnosti a zahájil intenzivní pátrání. Prostudoval klasickou západní a východní filosofii. Absolutní Skutečnosti si začal být ale vědom, až díky spisům a přednáškám Dr.Alfreda Aikena v r. 1985. Pokračoval pak v denním studiu těchto materiálů Kniha Vědomí Je Vědomí se rodila pomalu, v periodách několika let, poprvé byla vydána v r. 1998, od té doby nepublikována. Dziuban finišuje s dokončením své druhé zajímavé knihy Tak Tím Buď: Jak odpovídá povaha Bytí největším otázkám dnešní vědy?

Vše Je Vědomí je knihou o Absolutnu, někdy označovaném jako Nekonečná Skutečnost. Jasně ukazuje, proč jedině Vědomí samo - rovněž známé jako Jediné Já, Já jsem, Láska, Život, Božství, Bůh, a jiné termíny - si je vědomo přímo teď a tady.

Vědomí je absolutní existencí všeho co je. Jednoduše, nic není mimo, nebo za Vědomím.

Protože je Vědomí Vším a Jedním - není vyššího Já, než jediné Já. To také vylučuje existenci jiného, menšího vědomí, které se musí nebo může něčím stát. Žádné transformace není potřeba, ba dokonce žádné není ani možné.

Čti tento text jakoby to bylo Vědomí, Jediné Já, promlouvající k Sobě. Toto je jediný pravdivý a platný "úhel pohledu". Já hovoří skrze vlastní Přítomnost - z okamžitosti Sebe k Sobě. Vyjadřuje pouze To, co již přítomného je - Jednota, Celistvost a Dokonalost.

* * * * *

FAKT: NENÍ NIC VĚTŠÍHO, NEŽ VĚDOMÍ

Právě v tomto okamžiku jsi vědomý.

Co je přesně tím Vědomím, kterým nyní jsi?

Zeptal jsi se někdy sebe, co je tímto čirým Vědomím - celkově odlišným od každé věci, kterou si uvědomuješ?

Vědomí znamená všechno. Zastav se a zvaž to. Pokud by Vědomí přítomnosti nebylo vědomé, nebyl by jsi schopen potvrdit, že právě čteš tento text. Nebyly by zde takové věci, jako je domov, práce, nebo peníze. Jak poznáš, že je to pravdivé? Jediný způsob jak potvrdit, že tyto věci existují, je ten, že jsi si jich vědom.

Pokud by zde nebylo uvědomující Vědomí, bylo by nemožné aby zde cokoliv bylo. Nebyla by možná jediná květina, strom nebo hora.., natož samotná Země. Nebyl by měsíc, hvězdy, vesmír. Bez Vědomí, by se nedalo o ničem říci, že existuje, ani Život sám. V podstatě by si člověk nedokázal být vědomý ani nicoty (prázdnoty)!

Vědomí Tvého světa je vším, co činí svět světem.

Najednou se zdá, že mnoho věcí je mimo tvé tělo - kniha, další předměty, a dokonce i měsíc. Ale žádná věc není mimo dosah Vědomí, Uvědomění, že? Pokud by byla, neuvědomoval by jsi si ji. Faktem je, že všechny věci, včetně těla, existují pouze na jednom „místě", a sice v dosahu Vědomí, Uvědomění (Vědomí a Uvědomění jsou synonyma).

Vědomí sahá dále... Zamysli se na těmi, co měli „posmrtný" zážitek a vrátili se. Zatímco tělo bylo pravděpodobně „nevědomé", Vědomí stále fungovalo, protože měli zkušenost, že jsou si toho vědomi...

Jakýkoliv vědec (?) ti řekne, že lidské tělo není pevným předmětem, i když se tak může jevit. Je jen shlukem nesčetných atomických částí, které se neustále hýbou a vibrují. Jsou tak neuvěřitelně drobné, že prostor mezi nimi je, v relativních termínech, větší než prostor mezi zemí a sluncem. Lidské tělo je více prostorem než tuhou hmotou!

Vědomí není slovo. Je aktivně živé a vědomé, přímo teď a tady, a vždy zahrnuje vše, co je.Vědomí je doslova „náplní" nebo „substancí" ve které se dějí tvé každodenní záležitosti. Implikace (zahrnutí) tohoto faktu jsou tak enormní, vzrušující, a nevyslovitelné. Jen jednu věc to znamená - nejsi bezmocným předmětem v pavučině či obětí okolností světa.

Jakožto Vědomí, nejsi v ničem obsažen - to vše se jen jeví v Tobě. Věci se neodehrávají „tam vně" odděleně od Tebe, zanechávajícího Tě neschopného stav věcí změnit. Celý Tvůj vesmír je uvnitř Vědomí, jediného Subjektu, který jej průzračně vnímá.

Tato vše-zahrnující povaha Vědomí, je důvodem, proč je někdy označováno jako Jedno Já, Bůh, Nekonečná Inteligence, JÁ JSEM, Život, Láska. Vše jsou to synonyma Jednoty. Pokud nemůžeš přijmout duchovní termíny, protože nejsou dostatečně vědecké, zůstaň u Vědomí, nebo Života.

* * * * *

Proč se uvádí Vědomí a další synonyma s kapitálkami? Je to z důvodu nezbytného odlišení, že tyto pojmy neoznačují nic osobního. Kdo je zde nakonec skutečně vědomý? Je t o osobně myslící mysl, která ví jak být vědomá? Samozřejmě, že ne. Žádná osoba, žádné tělo po ránu nekřísí Vědomí a neudržuje či nedrží je tím, že na ně myslí po celý dlouhý den, chvíli co chvíli.

Tak jak čteš, uvidíš proč Vědomí není to samé, jako tzv. osobní myšlení „pociťující" mysli. Jsou ohromně odlišné. Domněnka, že Vědomí se týká pouze intelektu a pěti fyzických smyslů vidění, slyšení, doteku, chuti a čichu, je velmi krátkým argumentem. Lidské smyslové vnímání, je s to zachytit pouze to, co je konečné a omezené. Myšlení se zase neustále zabývá překračováním svých limitů, svým vývojem a expanzí. Stále hledí na něco, co je mimo ni k něčemu většímu - stále vzhlížení k Bohu, Já nebo Vědomí.

A co začít z druhé strany?

Na místo dívání se k Já, co takhle hledění z Já?

(Instead of looking up to the Self, what about looking out from the Self?)

To je právě to, co Já či Vědomí Samo dělá. Ono se nikdy nedívá na Sebe, To je Jediné vnímající bytí, právě zde a tady.

„Hledět z" jednoduše znamená, že Vědomí nabývá celé důvěry, celé přítomnosti síly. Proč? Protože opět a namouduši, zde není žádného druhého vědomého bytí. Člověk nepotřebuje dělat nic, proto abys fungoval perfektně - Vědomí Samo - operuje a je přímostí okamžiku.

To, co se ozřejmuje, je skoro šokující pro svou jednoduchost, a přece nepopiratelnost.

Fakt toho, že Vědomí či Já Samo, je zde a nyní vědomé, znemožňuje aby zde bylo jiného - menšího vědomí, které by se mělo, nebo mohlo stát něčím.

Jakékoliv transformace není třeba, ba dokonce není ani možná. Jedno Vědomí je už vším Vědomím, které funguje; Je perfektně vědomé nyní, a nikdy tomu nebylo jinak. Toto tříští s mýtem, že je třeba nějakého druhého „já", které se bojem proklestí k nějakému vágnímu "bohu."

Lidstvo vždy zapojovalo „vozík" před koně, ztotožňujíc ho jako „tělo", pouhou jevovou věc, které si je jedinec vědom, namísto Vědomí Samého (tahouna :) Lidé se ale chybně identifikují tělem, jako fyzické já, které činí chyby, bývá nemocné a slabé, musí se samo zvedat „dostávat tam". To je smrtelnou chybou. Lidé kompletně opomíjí Vědomí, ve prospěch nějaké věci, které si jsou vědomi. To je odseknuté, celkově falešné já. Jakákoliv kniha nebo učení, jež začíná a počítá s tímto klamným odděleným „ty", které může nabýt „druhého" života, musí „vypracovat" vědomí - je premisou, která je, upřímně - zpátečnická.

Tato kniha přichází z „druhého směru" - od Tebe, Který Tam Už Jsi, což je Pravdou. Neodnímá tvou totožnost, ale namísto toho ti ukazuje skvost Pravé Identity.

Zdá se, že obvyklý způsob lidského života začíná z nedokonalosti a snahy zlepšit ji. Vnímání z čistého Vědomí ale nespouští onu lidskou zkušenost a úsilí ji povznášet na vyšší úrovně. Život začíná v dokonalostí Božského Já, a v dokonalosti Zde i zůstává.

Je to Život okamžiku, vždy kompletně nový a jiný.

Jen se pozastav a zamysli, jak báječná kniha by to byla, kdyby ji psala Jednota Já o Sobě! Co by ti Jednota Já chtěla sdělit? Rozhodně by nehovořila jazykem lidských svárů a stávání se -promlouvala by jedině jazykem aktuálního bytí, z Já. Nemusela by instruovat nebo říkat, co je třeba dělat, aby se stala Jednotou, protože Ona už tím je!

Protože tato kniha hovoří z úhlu pohledu Jednoty Já, z čistého Vědomí, může se na první pohled zdát, že promlouvá v kruzích a nikam nevede. Tak to je. To Já nevede nikam. Je již „v" Sobě. Pokud se z toho připlíží pocit frustrace, pak jen proto, že se může zdát, že neděláš pokroky. A to je také tím bodem! Tvé Já (Uvědomění, které toto právě čte) nedělá pokroky k Sobě, protože již Sebou je. Z uvedeného se může zdát, že se nic neděje, ale zároveň je toho mnoho, co se děje. Spočineš-li v čistém Uvědomění - kterým Jsi - všechny falešné domněnky a vše ostatní, co „ne-Jsi", odpadne. Pravdu o Tobě nikdy nenesly.

Tyto stránky jasně uvádějí, jednoduchý způsob jak je Božství Já-neomezeným Uvědoměním, Nekonečné Já není nikdy od Sebe oddělené, ale je tímto přítomným Vědomím, které nyní umožňuje těmto slovům, že se dají číst a mají význam. Toto Samé Vědomí, je vskutku jediným vědoucím, Co napsalo tato slova - protože tělo jménem Peter Francis Dziuban není tím, kdo je Jediným Vědomím. Nejdůrazněji: není zde žádný osobní autor, který by se domníval, že „on" je Já, nebo že je nějak zvláštně „v" Bohu. Přesto, je ale přímo zde a nyní - v podstatě - možné hovořit z hlediska Já, jelikož Ono je Jediným vědoucím bytím, na prvním místě, proto může být uskutečňováno jakékoliv psaní a čtení.

Abys vychutnal svobodu Svého Já, onoho jednoduchého bytí, bez sužujících frustrací stávání se, netřeba porušovat jakékoli zákony. Na druhou stranu, jedině takto funguje Život. Pokud začneš odjinud, než odtud, bude to snahou jít proti způsobu Života.

Zní ti toto vše příliš dobře, příliš jednoduše, nebo absolutně, aby to bylo pravdou? Božské Já ale pro Sebe není nikdy příliš absolutní (naprosté), a neexistuje dalšího. Proč Jej tedy nenechat rozhodnout, co je (zrovna) vhodného ke čtení?

* * * * *

Je Vědomí nebo Já, tím, co Bůh skutečně je? Pokud váháš o Vědomí-Bohu, jaký je oak alternativní bůh, který je nevědomý? Předpokládejme, že by jsi se měl přímo teď setkat „tváří tvář" s (nějakým) Bohem, jaký by byl jediný způsob, abys o tom věděl, a mohl si být jistý, že jsi v „nebi"?

Musel by jsi si být vědomý celé této zkušenosti? Musel by jsi uvědomovat tohoto tzv. boha, abys měl jistotu, že jsi ho nakonec potkal. Existence takového tzv. boha, by dokonce závisela, na tvém uvědomění. Pokud by zde nebylo Vědomí, nebylo by ani boha. Proto takový bůh a jeho existence, závisí výhradně na Vědomí - proto je pouhým konceptem, věcí, které jsi si vědom - a proto nepravým Bohem! Koncept není nikdy vědomý a živý; on dokonce neví ani že je. Pouze Vědomí, které si jej uvědomuje, ví.

Zaprvé, zjisti co - pokud něco - je všepřítomné, všemocné a vševědoucí.

To by pak mohlo být označeno Bohem.

Zjisti, zda-li je Vědomí naprosto veškerou přítomností, vší silou, a veškerým věděním.


Zdroj: (jde o ukázky z knihy Vědomí je vědomí), připravil: Koan

Témata tohoto článku: knihy, vědomí

Tisk


Přidejte komentář k článku: