Inteligence čisté energie - Sailor Bob

Australan Sailor Bob je jedním z několika málo lidí, kteří dokáží popsat věci tak, jak jsou, velmi jednoduše a přímo.Díky jeho neúprosnému stylu (který pochytil zřejmě od Nisargadatty, kterého navštívil) "pochopil" i skromný, ale svými radami a komentáři k věci drahocenný, John Wheeler, jehož text jsmez zde také publikovali. On sám je Sailorovi, jak píše, velice vděčný a právě přímý kontakt s Bobem mu pomohl "prohlédnout". (Předchozích 20 let hledání před setkáním s ním bylo prý v podstatě jen tápáním v mlze.)

Tento text nám tedy navozuje atmosféru podobného setkání jiného hledače pravdy s tímto vynikajícím člověkem, kterým Bob bezesporu je. Nenechte se zmýlit různými slovy, které pro popsání Skutečnosti používá, a které pak vždy trošku jiným způsobem poukazují na vždy-přítomné vědomí. Na tuto neměnnou "živoucnost", díky které vůbec víte, že tu jste, a díky které si můžete uvědomovat svět, který je sám o sobě jen představou, objevující se v bezprostřední Skutečnosti, kde vše je právě takové, jaké to je. Tato Skutečnost je tu právě tedˇ, nic jiného tu není a není proto třeba ji někde hledat.

—————————————————————————————————-


Otázka: Je tu spousta naprogramovaných reakcí na konkrétní události. Je to jako neustálý přechod od jedné k druhé. Tak mi to alespoň připadá. Podle mne, je tu prostě jen spousta zvyků.

Bob: To je to, co Vám říkám hned od začátku, začněte s obyčejnou bdělostí. Je tu, je bezprostřední, je tu s vámi právě teď, není nutné si o ní dělat nějaké představy. Je to prostě jen čisté, obyčejné, běžné a každodenní vědomí.

My se to však snažíme uchopit myslí - místo abychom v tom jednoduše spočinuli. Může se však začít spontánně vytvářet pochopení, že vše se odehrává ve vědomí. Jakékoli reakce nastanou samy. Je to nenucené, tak jako dýchání, trávení či dokonce myšlení.

Nebo někdy zde vyvstane podmíněnost "Já si myslím tohle", ve které jsem stvořil "myslícího", o kterém si myslím, že jsem to "já", což je jen další myšlenka. Myšlenka "já jsem", která se zakládá na dřívějších vzpomínkách, okolnostech a zážitcích, vytvořila mentální vzor nebo obraz "myslícího", ale ve skutečnosti nemá žádnou sílu.

To, co nazýváte vyřešením, poznáním je pouhé "prohlédnutí". Stále zde budou vzory energie. Stále zde budou myšlenky. Ale nejsou interpretovány z pohledu "já", z pohledu minulých vzpomínek - reakce prostě jen spontánně vyvstávají samy z univerzální inteligence. Tato inteligence s tím nic nedělá - ale mysl tyto reakce a potřeby (nebo cokoli, co tu vzniká) interpretuje a hodnotí.

O: Takže tato inteligence nic sama od sebe nedělá?

B: Ne, je to inteligence čisté energie. Ta se nikdy nemění. Mění se jen zdánlivě. Nebyla by opravdová, kdyby se měnila. Celý projev se objevuje jen v těchto vzorech. Ve skutečnosti se nikdy nic nestalo.

Vezměte si jako příklad fata morgánu. Vypadá to, že třeba vidíme oázu s vodou, je to tak? A může snad voda, která je jen přeludem, namočit vaše boty - nebo můžete do ní vkročit? Nemůžete. Proč? Protože nikdy opravdu neexistovala. Jen to tak vypadalo. Nikdy to nebyla opravdová voda a nikdy nebude.

Stejné je to s touto energií. Rozvibruje se do různých vzorů a mysl to interpretuje jako dobro-zlo nebo tohle a tamto se má stát a podobně. Všechno jsou myšlenky, koncepty, pojmy nebo představy. Ale TO je stále stejné - je to stále jen energie.

O: Může v mysli fungovat paměť?

B: To, co nazýváme "mysl" je myslící proces, "myslitel" neexistuje. Všechno se to prostě děje díky čisté inteligenci. Nebo je tu snad nějaký "myslitel"?

O: Asi není.

B: Tak se na to podívejme. (Nevěřte tomu jen proto, že jsem to řekl já.) Myslitel je myšlenka "já myslím", ne?. Když tu není myšlenka "já myslím" a když tu není "myšlení na to a tamto" - co se děje?

O: Nejsem si jistý, jsou to jen pojmy.

B: Prostě myšlení - myšlenky vyvstávají, je to tak? To co nazýváme myšlením, je vyvstávání myšlenek ve vědomí. Stejně tak, jako právě teď "vidíš", než řekneš "já vidím" - vidění se již děje. Takže myšlenka "já vidím" jen interpretuje samotné vidění. Takže jaký je účel takzvané mysli? Interpretovat to, co se objevuje a mizí. Mysl samotná je prostě jen další objevující se objekt ve vědomí.A zmizí také sama, stejně jako mizejí myšlenky. Myšlenky jsou jemné stádium energie. Mluvení je méně jemné. Slovo je vibrace a všechno je to pohyb energie.

O: Takže vše, co se objevuje, je vědomí?

B: Ano, a když je to pochopeno a viděno takhle - bude zde nějaké zásadní angažování se v tom, co se "objevuje jen jako"? Přirozeně zde je ten pohyb, fungování se děje, ale když víme, že je to pouze TO - je tu něco podstatného, co bychom měli řešit?

Je to prostě stejné jako probudit se ze snu. Je ten sen dále pro nás něčím podstatným? Přirozeně se budete ještě chvíli nachytávat na to, co vám říká mysl, ale nemá to žádnou nezávislou povahu či podstatu - takže to nevytrvá.

O: Pamatuji si, že jsi se mne před dlouhým časem zeptal (když jsme se bavili o oddělení) jestli se cítím oddělen od vzduchu. Tehdy jsem netušil, co to s tím má co do činění. Ale teď chápu, co jsi tím myslel.

B: Poslouchání těchto věcí rezonuje a vyvstanou, když je to nezbytné. Nemůžete být v žádném případě odděleni. Z Toho se nemůžete dostat - nikdy. Neexistuje žádná doba, v které byste v Tom nebyli. Žádné "někam", kam byste se mohli dostat, je to bezčasé.

"Jednou jsem to měl, ale ztratil jsem to!" - takové výroky jsou směšné. Když to pochopíš, uvědomíš si, že je to jeden velký žert. Jako ryba, co plave sem a tam a hledá vodu :)

—————————————————————————————————-

Zdroj:  http://members.iinet.net.au/~adamson7/
Překlad: Guarada

Témata tohoto článku: Sailor Bob

Tisk


Přidejte komentář k článku: