Obchodní podmínky

Provozovatel stránek, online kurzů a e-shopu s knihami: Josef Šíla, IČ 70347417, se sídlem: Starokolínská 132, Praha 91 19016, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Provozovatel" / „Prodávající").

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží nabízeného na internetovém obchodu umístěném na adrese zivotvpritomnosti.cz nebo onlinekompas.cz v souladu s §273 Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění, postup při uzavírání kupních smluv mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím, jakož i vztahy z této smlouvy vzniklé. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající tj. Josef Šíla prodá zboží na základě kupní smlouvy nebo objednávky podle těchto VOP. Pokud je mezi stranami dohodnuta odchylná úprava, má tato před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.

1. Předmět kupní smlouvy

1.1. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží nabízeného na internetových stránkách (eshopu) - online kurzy, elektronické knihy, audio nahrávky, členství a zboží osobního rozvoje.

2. Vznik kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím.
2.2. Objednávka může být předána písemně, a to buď osobně, poštou nebo prostřednictvím e-shopu, elektronické pošty, nebo ústně osobně či telefonicky.
2.3. Objednávka musí být označena jménem kupujícího a elektronickou adresou pro dodání. Dále musí být uveden druh a množství objednávaného zboží a datum objednávky.

3. Nabytí vlastnického práva ke zboží

3.1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení zboží (neplatí v případě možnosti vykoušet online kurz zdarma).
3.2. Povinnost uplatnění reklamace za poškozené zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

4. Ceny a jejich úhrada

4.1. Eshop knih a ebooků: Kupní cena (MC, maloobchodní cena) je uvedena v přihlašovacím formuláři na webové adrese Provozovatele, kde najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.
4.2. Online kurzy: Online kurz je dodán k nezávaznému vyzkoušení zdarma. Platba za online kurz je vždy dobrovolná, objednávající nemá žádnou povinnost příspěvek zaplatit. 
4.3. Měsíční členství: Platba za členství online programu Online kompas je hrazena předem pomocí platební brány GoPay. Členství lze hradit v individuálním případě i klasickou formou převodem na účet.
4.4. Bezhotovostní úhrada: Kupní cenu lze uhradit bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem) na účet prodávajícího (670100-2210832672/6210). Okamžikem úhrady převodem na účet prodávajícího se rozumí den připsání příslušné částky na tento účet.
 

5. Dodací lhůty

5.1. Ebooky: Nabízené zboží je předáno elektronicky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení platby.
5.2. Online kurzy: Online kurz je dodán k vyzkoušení ihned po potvrzení e-mailové adresy, na kterou je posílán.
5.3. Knihy: Papírové knihy jsou odesílány přes vybraného dopravce do 3 pracovních dnů od obdržení platby.
5.4. Měsíční členství: Přístup do členského programu je umožněn nejpozději do 3 dnů od obdržení platby. Přístupové údaje jsou odeslány na e-mail.

6. Dodání zboží

7.1. Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno elektronicky prostřednictvím e-mailu. Knihy z e-shopu jsou dodávány dopravcem dle volby v objednávce.

7. Doklady vztahující se ke zboží

8.1. Prodávající dodá spolu se zbožím vždy fakturu - daňový doklad.

8. Vady zboží a nároky z nich vyplývající (Reklamační řád)

8.1. Při objednání zboží má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od zakoupení. 

8.2. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: joshi@zivotvpritomnosti.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupujícímu odebrán přístup do sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online materiálu. 

8.3. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu joshi@zivotvpritomnosti.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Provozovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Provozovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

8.4. Zrušení členství a opakované platby za členství se řídí pravidly stanovenými v dokumentu: Opakované platby.

9. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.
10.2. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, Obč. z. 40/1964. 10.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. května 2020.