První moment Bytí-Vědění - Gilbert Schultz

Krátká ukázka z textů, které na svém webu publikuje "žák" Boba Adamsona, Gilbert Schulz. Najdete tam dokonce i několik audio ukázek z jeho CD promluv. Není divu, vždyť Gilbert je povoláním zvukový technik.

Co je to za touhu, která vede k odběru článků z tohoto webu, k tomu, že se každý týden přihlašují další a další lidé, aby Mozaiku odebírali a četli? Je to hlad po poznání? Není toho snad již dost dostupného v knihkupectvích? Nečetli tito lidé snad již mnoho a dost duchovních textů? Proč víc a víc, proč další a další?

Zodpověz si sám pro sebe, proč ty čteš tento text. Zodpověz si sám pro sebe, kdo jsi, čím jsi, kdo toto čte, kde je podstata toho, kdo nebo co čte. Jsou to oči, je to mozek? Čí je to mozek a oči? Propátrej to až k samému nic, až tam, kde si nebudeš vědět rady, až tam, kde se do toho zamotáš, až tam, kde už mysl nebude sama vědět, jak to teda všechno je. Nespokoj se s žádným závěrem mysli, žádný názor a žádnou odpověď nepovažuj a nepřipusť za závěrečnou.

To je vše aktivita mysli, je to přirozenost mysli, roní a vylučuje jednu myšlenkou za druhou. Stane se ti někdy, že jsi chvilku bez myšlenky? Že se ti zatají dech a není myšlenky, byť jen na setinu sekundy? Pokud ano, jseš tu tedy i když tu není myšlenka. Jseš tedy tím, v čem se myšlenky objevují a mizí. Jseš tím co tu je neustále. Vědomím, Přítomností a Pozorností.

V něčem se myšlenky objevují, něco je pozoruje, něco si je uvědomuje, To jsi Ty, Tvá podstata. Tato podstata tu je s myšlenkami i bez myšlenek. Stejně tak i ostatní vjemy jako jsou zvuky, to co vidíš a cítíš a pociťuješ jako měkké, tvrdé nebo studené je pozorováno a uvědomováno touto Podstatou, Vědomím, Pozorností, Přítomností. Tebou samotným. Vše si uvědomuješ, vše vnímáš a pozoruješ.

V závěru a v celistvosti je tu pouze toto Uvědomování, Vědomí, v kterém vše probíhá a které je všem společné, všem stejné. Je to jediné, co tu je, vše je obrazem v tomto Vědomí. A jelikož je to v tomto Vědomí je to tímto Vědomím a nic jiného tu není. Je to advaita. Nedělitelná energie, nic a všechno. Jeden bez druhého. Jednota subjektu a objektu.

Proto někteří prohlašují, že nikdo neexistuje a nikdo tu není. Nejsou tu nezávislé identity a osobnosti, nejsou tu nezávislé předměty. Je tu pouze jedna Energie, Nic, Prázdnota, To, Vědomí, Nedělitelná Jednota.

V rámci iluze se však možná teď tato jednota vnímá jako oddělená individualita, která není v jednotě a nezná pravou podstatu věcí. Je tu tento pocit a názor.

Zastav se a pozoruj, co se děje uvnitř tebe i vně tebe. Pozoruj s klidem, bez jakéhokoliv záměru. Nic neprováděj, o nic se nesnaž a nikam nesměřuj. Samo se to odhalí, samo se to otevře. To, co jsi ty teď, vždy a neustále.

Není tu nic co zlepšovat, co dosahovat a co praktikovat za účelem bytí tím, co jsi.

—————————————————————————————————-


Dnešní překlad je trochu krkolomný a nepůsobí příliš "hezky česky". Je to krátká ukázka z textů, které na svém webu publikuje "žák" Boba Adamsona, Gilbert Schulz. Najdete tam dokonce i několik audio ukázek z jeho CD promluv. Není divu, vždyť Gilbert je povoláním zvukový technik.

Všechny Gilbertovy texty jsou však v originále naplněny čerstvostí a současným jazykem a reagují na současnou duchovní scénu, na onen koloběh a peripetie hledajících. Kdo umí trošku anglicky, doporučuji jeho web navštívit a něco si přečíst. Je možné, že Guarada, který Gilbertův web objevil přeloží do dalších dílů Mozaiky jeho další texty. Teď se musíte zatím spokojit s mým krátkým a chabým překládkem. Částečkou, která je napojena přes Gilberta na Boba, přes Boba na Nisargadattu, přes Nisargadattu atd. až k samotnému Šankarovi.

 

Hned od začátku čistého projevu tu je okamžitě ono "vidění-vědění" - je to s tebou a s každou bytostí na této kouli vědomí, kterou nazýváme Země. Projevuje se to jako mnohost, ale je to vždy nerozdělené a ve své bezprostřední celistvosti nebo ve svém čistém působení.

Je to věčná podstata "Jednoho bez druhého".

Ti, kteří si představují, že potřebují vylepšit toto okamžité vědění jsou vedle.

Je to čisté vědění ve svém bezprostředním a čistém působení. Aspekt osobnosti je pouze obrazem v této celistvosti - tohoto neosobního a neomezeného vědomí.

Nevyžaduje to žádné vylepšování a tak všechny metody a praktiky nejsou nutné. To je základ tohoto všeho. Mnoho lidí to však nepřijímá. Proč?

Protože touha po poznání toho, co je pravda a touha dosáhnout to jakožto něco k dosažení je smícháno s "identitou" někoho, kdo hledá tuto takzvanou absolutní pravdu.

Absolutno je již díky své základní vlastností vždy a všude-přítomné, tady a zde. Absolutno je Sebe-Znající Vědomí.

Dokud se podstata této "identity" neodhalí v "tvém" pohledu (poznání), zůstává Otevřenost zahalena - ale pouze pro "sebe-střednou aktivitu", v mysli, která věří ve svou falešnou oddělennost od celku. A tak trpí v oddělenosti a izolaci - alespoň to tak vypadá.

Základním faktem je, že ty jsi v podstatě "čisté vědění", které je neustálé a vždypřítomné. Nejsi obsahem mysli, která se snaží chytit se jakékoliv znalosti proto, aby přežila. Ať je to však jakkoliv, nikdy to nebylo nic jiného a nikdy to nemůže být nic jiného než pouhý přelud - fata morgána.

Ty jsi toto světlo vědění a nic jiného než TOTO.

Vidění-Vědění-Bytí.

—————————————————————————————————-

Přeloženo z http://www.shiningthroughthemind.net
Překlad a úvodní text: Joshi

Tisk


Přidejte komentář k článku: