Bezpodstatnost - Vždy jen To - Joshi

Bez myšlenek nejsme schopni říct, kdo jsme, čím jsme a čím nejsme. To mohou pouze myšlenky.

Je to jednoduché. Jakmile to začnete rozebírat myšlenkami, přemýšlet o tom a spekulovat, budete-li opravdu zkoumaví a pozorní,  dostanete se až k bráně, dál však NE!

Ovšem nejde o to být bez myšlenek, jak z toho někdo vyvozuje. Myšlenky jsou prostě myšlenky, nic víc nic míň. Proto jakékoliv prohlášení o tom, kdo jsme je pouze toto prohlášení, ale ne my samotní. Je to tedy prosté.

Vše poznávané, pozorované, prožívané se neustále mění, je nestálé - jak se říká, pomíjivé.
Poznávání a uvědomování si těchto objektů stejně tak pomíjivé a nestálé. Cokoliv je uvědomováno dříve či později zaniká, mění se. Neexistuje nic stálého. Neexistuje nikdo, kdo by si vše uvědomoval, je tu pouze uvědomění samotné. V případě, že "zmizí" všechny vnější a vnitřní objekty, pocity a myšlenky, zůstává prázdnota (nebo absolutní plnost) samotná (takzvané nirvikalpa samádhi), která je však popsatelná jedině po znovuobjevení pocitů a myšlenek, ale popis není nikdy popisovaným, je tedy spíše nepopsatelná, pouze se o ní hovoří. Stejně tak jako při běžném stavu není možné myšlenkou popsat tento „prostor“ (prázdnotu), v kterém se objevuje a mizí.

V případě že je tato prázdnota vnímána (uvědomována) i během zdánlivé existence světa, vnějších a tzv. vnitřních objektů (ve skutečnosti to není vnímáno jako vnitřní a vnější, toto rozdělení je umělé), tak je již jedno, zda tu jsou nebo nejsou objekty, jelikož vše je touto prázdnotou a bezpodstatností. Myšlenky zaznamenávající, popisující toto nepopsatelné nikomu nepatří a objevují se v této prázdnotě (uvědomování) sami od sebe, nikým nezvané a nechtěné. Tak jak tomu bylo, je a bude vždy ve všech případech u tzv. "mne", "tebe" nebo "něho“ nebo „ní".

Jakékoliv stavy jsou a budou pouze na jakémsi měřítku pohybujícím se od prožívání ničeho, přes prožívání čistého jasného světla, přes stavy klidu a minima myšlenek, k tzv. běžného stavu, až po stavy prožívání zvýšené smyslovosti, jasnozřivosti, vidění aury, cestování astrálem, prožívání vzniku vesmíru a pohledy do všeho a absolutna. Toto vše probíhá a je závislé na uvědomování. Uvědomování je základ, bez kterého nemůže nic jiného být. Je to ono bytí.

Zeptá-li se někdo, co jsi byl před tím než jsi se narodil. Zřejmě nebudeš vědět.
A nebo odpovíš co si myslíš, co si někde zaslechl nebo četl. Řekneš například byl jsem v ráji a předtím jsem prožíval svůj minulý život. To jsou však pouze myšlenky a zvuk tvé řeči probíhající v tomto okamžiku, není to v žádném případě něco, co jsi byl před tím, než si se narodil a navíc je to pouhá spekulace, představa.


Nebo můžeš být jedním z těch, kteří si vzpomínají na své minulé životy. Můžeš tedy říct než jsem se narodil, byl jsem to a to. Znamená to tedy, že jsi nezemřel, ale pokračuješ dál, smrt fyzického těla na tebe nemá žádný vliv. Nepovažuješ se tedy za své fyzické tělo, stejně tak se tedy ale nemůžeš považovat za fyzické tělo své předchozí inkarnace. Co tedy jsi a čím jsi byl v tomto případě, než si se narodil? Myšlenkami? Ty jsou nestálé a neustále se mění, rodí a zanikají. Jsi jakousi duší, která se inkarnuje do těl? Jak taková duše vypadá? Viděl jsi ji někdy? Pokud ano, nejsi spíše tím, kdo tuto duši vidí? A není tato duše jen něco podobného tělu, jen v jiné a jemnější formě energie? Jsi tedy tím vědomím, které si to vše pamatuje, a v kterém to probíhá? Ale v tomto vědomí přeci neprobíhá jen tvé tělo, ale také veškeré zážitky a i ostatní bytosti, celý svět.


Co tedy jsi? Čím jsi byl a čím budeš? Pokud to opravdu zkoumáš nemůžeš se nikdy nalézt. Nejsi, nikdy jsi nebyl a nikdy nebudeš. Jsi fikcí na jakékoliv úrovni a v rámci jakékoliv představy a konceptu. Je tu pouze toto, právě teď. To co je prožíváno samo o sobě nikým a nejlépe popsatelné bez použití myšlenek, bytím samotným.

Existují jedinci, kteří ovládli svůj vlastní proces reinkarnace, existují jedinci, kteří ovládli způsob bytí na  několika místech najednou, existují jedinci, kteří ovládli způsob procházení různými dimenzemi všelijakých světů, existují jedinci, kteří ovládli cestování časem a prostorem.
Toto vše je možné. Nic to však nemění na faktu, že tito jedinci jsou jen zdánlivé objekty a subjekty jediné energie, která vše zdánlivě tvoří a ničí. Nikdo z těchto jedinců nemá žádnou podstatu a nikdo z nich nic ve skutečnosti neovládá a neřídí. Jsou na tom jako kdokoliv z jiných jedinců například zručný umělecký kovář nebo světoznámý spisovatel hororů. To že je jejich umění a znalost ojedinělá a vzácná může být faktem anebo jen naší nevědomostí o jiných světech a časových úrovních, kde jsou tyto věci naprosto běžné.

Je to neuvěřitelná hra všehomíra, jedné energie a absolutní prázdnoty.

Pokud tu tedy probíhá zrovna nějaké takzvané duchovní hledání nebo hledání sama sebe, je to  stejně tak zdánlivý proces jako cokoliv jiného - jako například hovoření, sezení samotného takzvaného gurua. Vše je rovnocenným projevem Jednoho či chcete li Jedné nebo Toho.

Témata tohoto článku: Joshi

Tisk


Přidejte komentář k článku: